Faciliteren persoonlijke groei Archetex | Archetex, Adviseurs & Ingenieurs
16400
post-template-default,single,single-post,postid-16400,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode_popup_menu_push_text_top,vss_responsive_adv,qode-theme-ver-10.1.1,wpb-js-composer js-comp-ver-6.6.0,vc_responsive

Faciliteren persoonlijke groei Archetex

Projectomschrijving

Archetex maakt de laatste jaren een sterke groei door in termen van personeel en omzet. Daar men zich profileert als expert op het gebied van bouwkunde, brandveiligheid, bouwfysica, bouwregelgeving, installaties, duurzaamheid en beheer kan men stellen dat de markt zeer divers en veranderlijk is. Dit komt mede voort uit wensen uit de veranderen maatschappij.

Om kansen te kunnen blijven pakken en zichzelf binnen de organisatie te kunnen ontwikkelen gaat men het personeel en de directie actief adviseren en begeleiden zodat men kan anticiperen op individuele ambities en ontwikkelmogelijkheden en werknemers meer intrinsiek te motiveren. Daar men nu het gevoel heeft kansen te missen kan dit leiden tot persoonlijke stress. Gedurende 1 jaar zal men zich door middel van het houden van interviews voortdurend focussen op de ontwikkelbehoeftes van het personeel. Men zal hiervoor met alle medewerkers (15 in totaal) in gesprek gaan met betrekking tot het ontwikkelpotentieel van de individu, hoe het potentieel te benutten is binnen de groeiende organisatie en het inspireren van elkaar. Overige aspecten waarover de externe adviseur advies uit zal brengen en deze zal implementeren zijn;

  • Communicatie;
  • Leren van elkaar;
  • Verkoop van jezelf en producten;
  • Teamontwikkeling;
  • Individuele groei.

 

Het beoogde resultaat

Wanneer de ontwikkelbehoeften zijn verduidelijkt zal men door middel van gerichte begeleiding het personeel verder toe bewegen naar intrinsieke motivatie op zowel individueel als groepsniveau. Aan het einde van het begeleidingstraject komt men op individueel niveau met aanbevelingen om de persoonlijke groei te waarborgen en continueren.

Additioneel aan bovengenoemd traject zal het management van Archetex ook worden begeleid in het kader van leidingnemen en het sturen en inspireren van de medewerkers binnen de organisatie.

Binnen een groeiende organisatie staat samenwerking tussen zowel interne teams als communicatie met klanten centraal. Hierdoor zijn een sociale instelling en teamontwikkeling van groot belang.

Daar de medewerker binnen Archetex wordt gezien als spil tussen de markt en organisatie dient hier de focus op te liggen. Door middel van interviews zal men de verschillende competenties en ambities van de medewerkers blootleggen zodat men kan anticiperen op deze ambities en deze benut kunnen worden binnen de organisatie. Op basis van de eerste gesprekken zal een specifiek ontwikkelplan op zowel persoonlijk- als groepsniveau worden ontwikkeld. De adviseur zal gedurende 4 keer binnen de projectperiode monitoren of de persoonlijke ambities nog aansluiten bij de ambities van het team en of deze corresponderen met de communicatievaardigheden van de persoon in kwestie. Verder zal men leren hoe om te gaan met een veranderende marktvraag en het groeien van de interne organisatie. Hiervoor is ook intrinsieke motivatie en het handelen vanuit eigen kracht van belang. Uiteindelijk resultaat van het traject zal zijn dat medewerkers zich kunnen blijven ontwikkelen binnen de organisatie en ook ondernemerschap wordt gepromoot. Hierdoor zal de medewerker meer gemotiveerd zijn om het optimale uit kansen te halen en de klant beter en communicatief helder kunnen bedienen. In het verlengde hiervan zal het management van Archetex in staat zijn het personeel te blijven motiveren en de interne mobiliteit van medewerkers te voeden.